TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE A PORTALULUI AFIR

CONDIȚII GENERALE
Prezentele Condiţii Generale definesc regulile de utilizare a site-ului http://afir.info de către vizitatori, potențialii beneficiari sau beneficiarii Programului Național de Dezvoltare Rurală ( PNDR), care au deja cont, sau nu, după caz, pe site-ul mai sus menționat.
Accesând şi navigând pe acest site, acceptaţi, în fapt, termenii de utilizare descrişi în continuare. Acest site nu reprezintă poziția oficială a Comisiei Europene. Întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea și coerența acestor informații aparține celor care au inițiat această pagină web.

UTILIZAREA SISTEMULUI INFORMATIC PUBLIC AL AGENȚIEI PENTRU FINANȚAREA INVESTIȚIILOR RURALE (AFIR) AFIR, în calitate de operator al sistemului informatic public http://afir.info, depune toate diligențele pentru asigurarea acurateței materialelor puse la dispoziția utilizatorilor sistemului informatic.
AFIR își declină orice răspundere cu privire la indisponibilitatea sistemului informatic din cauze independente de voința sa și își asumă obligația de a depune toate eforturile necesare pentru remedierea unor astfel de situații în condiții de promptitudine și imparțialitate.
Informaţia oferită poate conţine legături web (link-uri), sau trimiteri spre alte site-uri. În cazul utilizării acestor legăturisau trimiteri vor fi aplicate condiţiile generale de utilizare corespunzătoare acelor site-uri.
Astfel de link-uri vă sunt furnizate pentru a le folosi numai dacă veţi dori acest lucru. AFIR nu controlează şi nu este răspunzătoare pentru conţinutul respectivelor site-uri, pentru acuratețea și corectitudinea informațiilor din cadrul acestora și nici pentru condiţiile de confidenţialitate, securitate şi de funcţionalitate a acestor site-uri. Fără a se limita la cele mai sus menţionate, AFIR îşi declină orice răspundere dacă aceste site-uri:
• încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale unei terţe părţi;
• sunt inexacte, incomplete sau conţin informaţii înşelătoare;
• nu au caracter comercial sau nu răspund îndeplinirii unui anumit scop;
• nu oferă o securitate adecvată;
• conţin viruşi sau alte elemente cu caracter distructiv; sau
• sunt licenţioase sau calomnioase.
Un document disponibil pe site-ul AFIR nu reproduce în mod obligatoriu textul unui document oficial.

Pe durata accesării și/ sau a utilizării sistemului informatic public http://afir.info următoarele acțiuni sunt interzise:
a. transmiterea prin orice mijloc, sau afișarea pe site a oricărui document electronic ce are caracter ameninţător, fals, înşelător, abuziv, de hărţuire, licenţios, calomniator, vulgar, obscen, scandalos, instigator, pornografic sauprofanator, cât și orice altfel de material care poate constitui sau încuraja un comportament ce va putea da naştere unei infracţiuni, ar putea conduce la răspundere civilă, sau ar încălca în alt mod legea. ;
b. transmiterea prin orice mijloc a oricărui document electronic ce conține viruși sau orice alte secvențe de codsau programe create pentru a întrerupe, defecta sau limita funcționalitatea oricărei componente hardware sau software sau care pot facilita obținerea de drepturi suplimentare celor acordate în mod legal de către operatorul sistemului informatic;
c. transmiterea de informații false/ neverosimile adevărului, cu prilejul înregistrării în sistemul informatic,în scopul ascunderii unei situații care dacă ar fi fost cunoscută ar fi dus la refuzul înregistrării sau reînnoirii înregistrării;
d. modificarea neautorizată a elementelor de identificare în vederea ascunderii originii oricărui conținut electronic transmis prin intermediul sau către sistemul informatic
e. transmiterea prin orice mijloc a oricărui document electronic cu conținut pentru care utilizatorul sistemului informatic nu deține, conform legislației în vigoare, dreptul de utilizare, precum și dreptul de a-l face public;
f. transmiterea prin orice mijloc a oricărui document electronic cu conținut care încalcă, conform legislației în vigoare, orice drept de proprietate intelectuală sau industrială;
g. transmiterea prin orice mijloc a oricărui document electronic cu conținut nesolicitat;
h. interferarea neautorizată cu sau fără perturbarea funcționării sistemului informatic sau a echipamentelor saurețelelor conectate la acesta;
i. încălcarea obligațiilor privind confidențialitatea și protecția informațiilor asumate prin înregistrarea la sistemul informatic;
j. utilizarea site-ului în scopuri de publicitate;
k. orice alte acțiuni de natură a aduce atingere bunei funcționări a sistemului informatic;
l. accesarea datelor sau serviciilor oferite de portalul AFIR altfel decât prin intermediul interfețelor puse la dispoziție de acesta. Orice altă abordare, în special folosirea unor programe care să faciliteze accesul la datesau servicii va fi considerată imixtiune ilegală.
m. activitățile care au drept scop disfuncționalitatea, blocarea, rescrierea sau modificarea conținutului portalului http://afir.info sau crearea în alt mod a unei perturbări prin imixtiunea cu portalul AFIR;
n. scanarea, sondarea sau a testarea vulnerabilității oricărui sistem;
o. accesarea oricăror servere sau servicii ale AFIR, care nu sunt publice, precum și încercarea de a acționa în acest scop;
p. absolut orice intervenție în funcționarea serverelor de hosting sau în rețelele AFIR prin orice mijloace, inclusiv atacarea acestora prin „flooding” sau „DOS;
Violarea oricărei dintre regulile mai sus menționate atrage după sine răspunderea civilă sau penală. AFIR va coopera cu autoritățile pentru prevenirea sau împiedicarea unor astfel de încălcări și pentru a investiga faptele care implică asemenea încălcări.
Potrivit art. 363 Cod Penal - Perturbarea funcţionării sistemelor informatice, „Fapta de a perturba grav, fără drept, funcţionarea unui sistem informatic, prin introducerea, transmiterea, modificarea, ştergerea sau deteriorarea datelor informatice sau prin restricţionarea accesului la date informatice, se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani.”
Totodată, infracţiunile contra siguranţei şi integrităţii sistemelor şi datelor informatice se pedepsesc conform Codului Penal în vigoare - Legea nr. 286/ 2009.
Prin utilizarea site-ului. http:// afir.info sunteți de acord să nu folosiți niciun sistem automat care accesează site-ul și solicită un număr de cereri nejustificat de mare, mai mare decât cele solicitate de un vizitator/ utilizator obișnuit.


UTILIZAREA APLICAȚIEI DE GESTIUNE A PROCEDURILOR DE LICITAȚIE PENTRU BENEFICIARII PRIVAȚI AI PROGRAMULUI NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ ( PNDR)
Aplicația de gestiune a procedurilor de licitație pentru beneficiarii privați ai Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR), componentă a sistemului informatic public al AFIR, reprezintă un instrument informatic de utilizare publică, accesibil prin internet la adresa https://online.afir.info și utilizat în scopul adjudecării prin mijloace electronice a contractelor de achiziții de servicii, bunuri (cu sau fără montaj) și de execuție a lucrărilor utilizând fonduri din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală ( FEADR) sau Programul European de Reconversie Economică (PERE).
AFIR, în calitate de operator al aplicației de gestiune a procedurilor de licitație pentru beneficiarii privați ai PNDR este persoana juridică de drept public care asigură beneficiarilor privați ai PNDR suportul tehnic destinat aplicării, prin mijloace electronice, a procedurilor de licitație.
AFIR, în calitate de operator al aplicației de gestiune a procedurilor de licitație pentru beneficiarii privați ai PNDR, nu garantează și nu este responsabilă pentru conținutul materialelor disponibile în aplicație decât în condițiile în care dispozițiile legale în vigoare nu dispun altfel.
AFIR își declină orice responsabilitate privind documentele încărcate incomplet/ în mod eronat de către beneficiari/ ofertanți, sau privind informațiile introduse eronat/ necorespunzător de către utilizatorii acestui portal. Remedierea/ corectarea acestora se poate realiza numai în baza legislației naționale în vigoare și în baza procedurilor de lucru ale AFIR.
AFIR își declină orice răspundere cu privire la indisponibilitatea aplicației de gestiune a procedurilor de licitație pentru beneficiarii privați ai PNDR din cauze independente de voința sa și își asumă obligația de a depune toate eforturile necesare pentru remedierea unor astfel de situații în condiții de promptitudine și imparțialitate.
AFIR își rezervă dreptul de a modifica sau de a întrerupe, temporar sau permanent, parțial sau în totalitate, serviciile puse la dispoziția vizitatorilor și a utilizatorilor prin intermediul acestui site, fără o notificare prealabilă. AFIR nu este răspunzător față de utilizatori, orice terță persoană fizică, juridică sau instituție pentru modificarea, suspendarea sauîntreruperea serviciilor disponibile prin intermediul site-ului pentru motive care nu-i pot fi imputate.
Scopul permis pentru utilizarea site-ului AFIR este obținerea informațiilor despre finanțările posibile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală, cât și accesul la serviciile oferite prin intermediul acestui portal în același scop. Orice utilizare în alte scopuri decât acestea nu este permisă.
AFIR nu va fi răspunzătoare pentru niciun fel de pagube directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv, dar nu limitat, la pagube pentru pierderi de profit, bunăvoință, posibilități de folosire, date sau alte pierderi intangibile sauincomensurabile (chiar dacă AFIR a fost informată anterior de posibilitatea apariției unor asemenea pierderi), rezultând din:
• utilizarea sau imposibilitatea utilizării site-ului;
• acces neautorizat la, sau deteriorarea transmisiilor sau datelor utilizatorului;
• declarații sau acțiuni ale oricărei terțe părți asupra serviciilor site-ului;
• orice altă problemă legată de serviciile site-ului.
Pentru secțiunile site-ului care pot cuprinde opinii ale cititorilor, răspunderea asupra conținutului opiniilor revine în întregime autorilor acestora. AFIR își rezervă dreptul de a șterge de pe site acele opinii care contravin acestor termeni și condiții de utilizare sau pe care le consideră dăunătoare, sub orice formă, propriei imagini, partenerilor sau terților.
Acest site este oferit în această formă fără alte garanții. AFIR nu este și nici nu poate fi responsabilă pentru nepotriviri, indisponibilități sau alte defecte ale acestui site sau ale conținutului său.

INFORMAȚII PERSONALE
În momentul în care, prin intermediul prezentului site, vă sunt solicitate informaţii, acestea au ca scop identificarea dumneavoastră sau posibilitatea de a vă contacta. Acest lucru este necesar în cazul folosirii aplicaţiilor disponibile pe site.
Natura informaţiilor solicitate se referă în special la date personale (nume, prenume, adresă de corespondență, numere de telefon/ fax, CNP, serie și nr buletin/ CI – în cazul depunerii electronice a Cererii de Finanțare, etc.), sau alte informaţii aflate în strânsă legătură cu utilizarea informațiilor prezentate pe acest site.
Cu scopul de a răspunde mai bine nevoilor şi întrebărilor utilizatorilor site-ului, informaţiile solicitate prin intermediul acestui site pot face obiectul unei stocări şi prelucrări electronice.

CONFIDENȚIALITATE AFIR va lua toate măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat.
Datele cu caracter personal care sunt înregistrate pe acest site, nu sunt comunicate unor terțe persoane decât în condițiile Legii 677/ 2001 referitoare la protecția datelor cu caracter personal.
Sistemul păstrează date referitoare la adresa IP de la care se realizează accesul. Acestea sunt folosite exclusiv la soluționarea litigiilor.
Utilizatorul este răspunzător pentru păstrarea confidențialității parolelor asociate contului pe care îl utilizează pentru accesarea portalului AFIR.
Portalul AFIR folosește Google Analytics, un serviciu de analiză web furnizat de Google. Google Analytics folosește “cookies”. Acestea sunt fișiere text plasate automat în computerul fiecărui utilizator care accesează http://afir.info , pentru a ajuta site-ul să analizeze modul în care utilizatorii îl folosesc. Informațiile generate de cookie-ul cu privire la utilizarea de către dvs. a site-ului (inclusiv adresa dvs. IP), vor fi transmise și stocate de Google pe serverele din Statele Unite. Google va folosi aceste informații în scopul de a evalua utilizarea de către dvs. a site-ului http://afir.info , întocmirea rapoartelor de cercetare ale site-ului pentru operatorii de site și furnizarea de alte servicii legate de activitatea și de utilizarea internetului pe http://afir.info . Google poate transfera aceste informații unor terțe părți, în cazul în care acest lucru este solicitat prin lege, sau în cazul în care terțe părți afectează procesul de informații cu privire la numele Google. Google nu va asocia adresa dvs. de IP cu nocio altă deținută de către Google. Aveți dreptul să refuzați utilizarea de cookie-uri prin selectarea setărilor corespunzătoare în browser-ul dvs. Cu toate acestea, vă rugăm să rețineți că, dacă realizați aceste setări, este posibil să nu puteți avea acces la funcționalitatea deplină a site-uluihttp://afir.info . Astfel, prin utilizarea acestui site web, sunteți de acord cu prelucrarea datelor personale de către Google în modul și în scopurile menționate mai sus.

Drepturi de autor, marca și proprietate intelectuală
Conținutul portalului este proprietatea AFIR și a partenerilor care, după caz, vor fi citați ca sursă de conținut și nu poate fi preluat, difuzat, vândut sau revândut decât cu acordul scris al instituției.
În cazul în care doriți să preluați și să faceți public, prin orice mijloace, orice tip de conținut de pe site-ul http://afir.info , ne puteți contacta la numerele de telefon și adresele de e-mail puse la dispoziție în pagina Contacte.
Obiectivul acestui site constă, în principal, în transmiterea informaţiilor de interes public actualizate şi exacte. AFIR nu poate garanta că în paginile sale nu se pot strecura erori, pentru care, își asumă în principiu, întreaga răspundere atunci când se dovedește culpa instituției.
AFIR își rezervă dreptul de a face modificări în conţinutul şi/ sau structura site-ului în orice moment, cât și de a adăuga noi reguli și restricții în ceea ce privește conținutul site-ului, în orice moment şi fără nicio informare prealabilă a utilizatorilor acestuia.
Utilizatorii nu au dreptul să modifice sub nicio formă și în niciun fel acest portal în afară de secțiunile în care acestora le este permis acest lucru. Astfel, în zonele din site care permit adăugarea de conținut informațional de către utilizatori, aceștia vor introduce / încărca pe site un conținut care respectă strict formatul și dimensiunile indicate în respectiva rubrică.
În cazul în care AFIR va identifica materiale care lezează drepturile de autor sau pe care le consideră indecente, ilegalesau imorale, acestea vor fi șterse fără vreo notificare prealabilă, iar accesul utilizatorului care a publicat materialele respective pe portalul AFIR va fi interzis/ restricționat.
AFIR poate, în orice moment şi fără notificare prealabilă, să revizuiască aceste Condiţii de Utilizare prin actualizarea lor. Prin accesarea acestui portal, vă asumați obligativitatea de a respecta oricare și toate astfel de revizuiri şi de aceea va trebui să vizitaţi această pagină în mod periodic pentru a lua la cunoştinţă de actualizarea acestor termeni și condiţiile de utilizare a portalului oficial al AFIR.

AFIR își rezervă dreptul de a modifica orice material și/ sau informație aferente utilizării sistemului informatic, cu aducerea respectivelor modificări la cunoștința utilizatorilor, în timp util, prin publicarea pe site-ul http://afir.infoGHIDUL BAZEI DE DATE CU PREȚURI DE REFERINȚĂ PENTRU MAȘINI, UTILAJE ȘI ECHIPAMENTE SPECIALIZATE UTILIZATĂ PENTRU EVALUAREA PROIECTELOR COFINANȚATE DIN FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ ÎN CADRUL PROGRAMELOR NAȚIONALE DE DEZVOLTARE RURALĂVersiune 02
ROMÂNIA MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE AGENTIA PENTRU FINANȚAREA INVESTIȚIILOR RURALE

Cuprins

1. Scopul și domeniul de acțiune
2. Structura și modul de prezentare
3. Metodologia de culegere și analizare a datelor
4. Întreținere operațională: Monitorizarea funcționării, actualizarea si completarea cu noi elemente
• SOLICITARE DE ÎNSCRIERE ÎN BAZA DE DATE CU PREȚURI DE REFERINȚĂ PENTRU MAȘINI, UTILAJE ȘI ECHIPAMENTE SPECIALIZATE – AFIR
• DECLARAȚIE
• TABEL BAZA DE DATE PREȚURI DE REFERINȚĂ
• DECLARAȚIA PRODUCĂTORULUI PRIN CARE RECUNOAȘTE DREPTUL IMPORTATORULUI/DEALERULUI AUTORIZAT DE A-ȘI STABILI PRETURILE DE VÂNZARE PENTRU ROMÂNIA


1. Scopul și domeniul de acțiune

Prezentul Ghid este un material de informare tehnică. Ghidul se va utiliza de către cei interesați pentru înscrierea de elemente în Baza de date AFIR sau pentru folosirea acesteia și prezintă metodologia de actualizare periodică a conținutului bazei de date cu prețuri de referință, atât din punct de vedere al introducerii de noi elemente, cât și din punct de vedere al actualizării informațiilor și a prețurilor unitare.

În conformitate cu cerințele regulamentelor europene care reglementează sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din FEADR, sprijinul acordat beneficiarilor trebuie să respecte principiul rezonabilității costurilor. În acest sens, statele membre au obligația de a se asigura de faptul că toate costurile sunt stabilite printr-o metodă de calcul corectă, echitabilă și verificabilă.

Baza de date utilizată pentru evaluarea proiectelor cofinanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală în cadrul programelor naționale de dezvoltare rurală cuprinde preţuri de referinţă pentru mașini, utilaje și echipamente specializate.

ATENȚIE! Prezenţa unui element în Baza de Date oferă informaţii privind gradul de echipare și preţul de referinţă fără să se asigure eligibilitatea acestuia în cadrul proiectelor.


2. Structura și modul de prezentare

Baza de date cuprinde prețuri de referință pentru maşini, utilaje şi echipamente specializate, specifice măsurilor finanțate prin PNDR 2007-2013 și 2014-2020. Se definește ca ”element” fiecare produs ce poate fi identificat în baza de date cu prețuri de referință.
Baza de date nu se referă la silozuri și linii industriale, hale, grajduri, sere, utilaje sau echipamente specializate care necesită lucrări și costuri de construcții-montaj. De asemenea, nu fac obiectul bazei de date cu prețuri de referință elementele care se pot încadra în categoriile: consumabile, scule, dispozitive, accesorii, materiale de construcții etc.
Elementele se vor diferenția în funcție de principalele caracteristici (ex: putere, lățime de lucru, productivitate etc.).
Pentru categoriile de utilaje la care se consideră necesar acest lucru, Serviciul Baze de date elaborează fișe cu informațiile tehnice minime necesare înscrierii în Baza de date cu prețuri de referință care se afișează pe site-ul AFIR. Acesta este un proces continuu, fișele diversificându-se pe măsura populării Bazei de date cu noi categorii de elemente.

Atenție! În coloana “dotări standard” trebuie să se regăsească minim informațiile menționate în fișele tehnice pentru toate elementele solicitate a fi înscrise în Baza de date.

Prețurile din baza de date vor fi exprimate în Euro și nu vor include TVA (preț CIP la beneficiar). În cazuri justificate, susținute de documente, moneda de exprimare poate fi USD.
Înscrierea elementelor exprimate în moneda USD se va realiza în urma analizei de către experții SBD a documentelor prezentate.

Notă! Un element poate avea prețul exprimat doar în una din cele două monede.

Verificarea rezonabilității prețului exprimat în moneda USD se va realiza utilizând cursul de schimb al Băncii Centrale Europene din data primirii documentelor conforme.
Prețul înscris este fără zecimale și per element.

3. Metodologia de culegere și analizare a datelor

Metodologia pentru colectarea datelor necesare constituirii bazei de date cu prețuri de referință pentru maşini, utilaje şi echipamente specializate, are la bază principiile transparenței, asigurării rezonabilității costurilor și bunei gestionări a fondurilor comunitare.

Prețurile de referință sunt centralizate în cadrul Bazei de date cu prețuri de referință în care se regăsesc următoarele informații:

• Cod CPV;
• Denumirea produsului;
• Marcă;
• Model (un model poate fi introdus o singura dată în baza de date);
• Specificații tehnice standard detaliate – acestea vor reprezenta standardul de comercializare a produsului respectiv pe piața din România, conform informațiilor primite din partea distribuitorilor. Standardul de echipare reprezintă configurația cea mai vândută a echipamentului respectiv în România;
• Observații echipare;
• Preț de referință maxim, exprimat în Euro, fără TVA.
• Preț de referință maxim, exprimat în USD, fără TVA (acolo unde este cazul).
• Observații preț.


ATENȚIE! Combinația marca+model este unică în baza de date!
Un model de la o anumită marcă poate fi introdus în Baza de date cu prețuri de referință o singură dată, cu a anumită configurație standard.
• În cazul în care se încearca reintroducerea unui element existent în baza de date prin alterarea ortografiei denumirii (de ex. introducerea unui spațiu suplimentar între doua caractere ale modelului, sau introducerea unui semn de punctuatie liniută, punct etc.) de către producătorul/importatorul/dealerul care a solicitat înscrierea elementului, acestuia nu-i vor mai fi acceptate înscrierea altor elemente noi timp de un an de zile de la data constatării neconformității, iar indexarea celor existente se va realiza la cel puțin 12 de luni de la indexarea anterioară.
Societățile care vor avea tentative de încălcare a prevederilor prezentului ghid vor fi înscrise în formularul „Lista cu societățile supuse restricțiilor în legătură cu baza de date cu prețuri de referință” care se va completa de fiecare dată când este necesar.

Având în vedere confidențialitatea identității celor care fac solicitări de înscriere în Baza de date AFIR, formularul „Lista cu societățile supuse restricțiilor în legătură cu baza de date cu prețuri de referință” nu se va publica pe site-ul AFIR, fiind doar un document de lucru intern în cadul Serviciului Baze de date. La înscrierea unei societăți în acestă Listă, societății în cauză i se va transmite o informare oficială privind acest fapt în termen de maxim 30 de zile.

Elaborarea, actualizarea și dezvoltarea Bazei de date cu prețuri de referință pentru maşini, utilaje şi echipamente specializate se va realiza de către Serviciul Baze de date din cadrul AFIR cu respectarea următoarelor etape:

• Pentru înscrierea de elemente în Baza de date cu prețuri de referință trebuie prezentate următoarele documente:
- Solicitarea de înscriere;
- Declaratie pe propria raspundere privind înscrierea în Baza de Date cu prețuri de referință;
- Declarația producătorului prin care recunoaște dreptul importatorului/dealerului autorizat de a-și stabili preturile de vânzare pentru România
- Anexa cu oferta de prețuri valabile pentru România, respectiv Tabelul cu prețuri de referință;

• În cazul în care solicitarea de înscriere vine din partea producătorului documentele necesare înscrierii sunt:
- Solicitarea de înscriere;
- Declaratie pe propria raspundere privind înscrierea în Baza de Date cu prețuri de referință;
- Anexa cu oferta de prețuri valabile pentru România, respectiv Tabelul cu prețuri de referință;

• Solicitarea de înscriere, Declarația pe propria răspundere și Declarația producătorului prin care recunoaște dreptul importatorului/dealerului autorizat de a-și stabili preturile de vânzare pentru România (dacă este cazul), trebuie transmise și în original pe adresa menționată pe site-ul AFIR.
Demararea procedurii de înscriere a elementelor în Baza de date va avea loc după primirea, verificarea conformității și înregistrarea acestor documente la nivelul Serviciului Baze de date.

ATENȚIE! În situația în care un producător/importator/dealer care are înscrise elemente în Baza de date AFIR dorește înscrierea unor elemente din alte mărci, trebuie să transmită din nou tot setul de documente!

• Termenul de procesare a informațiilor este de cel mult 60 de zile de la data prezentării documentației conforme și complete.
• În cazul în care documentația este neconformă, solicitarea nu va fi luată în considerare, fiind clasată.

În situația în care Serviciul Baze de date este informat de către producător asupra revocării calității de reprezentanță/importator/dealer autorizat a unui trader la a cărui solicitare s-au înscris elemente în baza de date, elementele mărcii/mărcilor respective se vor retrage din baza de date online, iar importatorului/dealerului i se va transmite un Formular de înștiințare asupra acestui lucru.
• Societățile respective vor fi înscrise în formularul – „Lista cu societățile supuse restricțiilor în legătură cu baza de date cu prețuri de referință” care se va completa de fiecare dată când este necesar.
• Având în vedere confidențialitatea identității celor care fac solicitări de înscriere în Baza de date AFIR, formularul – „Lista cu societățile supuse restricțiilor în legătură cu baza de date cu prețuri de referință” nu se va publica pe site-ul AFIR, fiind doar un document de lucru intern în cadul Serviciului Baze de date.
Conducerea AFIR sau Serviciul Baze de date poate decide asupra aplicării de verificări suplimentare pentru orice element sau grup de elemente pentru care există transmisă documentația completă. În acest caz, în cel mult 60 de zile, solicitantul va fi informat asupra acestui lucru și asupra termenului estimat pentru finalizarea verificărilor.

În cazul în care se vor identifica diferențe în minus față de prețul transmis pentru produsul cu specificații standard, se va proceda astfel:
- dacă diferenţa este mai mică sau egală de 5% se va păstra preţul transmis de importator/producător/distribuitor;
- în cazul în care diferenţa este mai mare de 5%, se va introduce în Baza de date prețul cel mai scăzut identificat pe parcursul verificărilor.

NOTĂ! Preţurile produselor aflate în perioada de promoţie care poate fi demonstrată, nu vor influenţa preţurile de referinţă din Baza de Date.
Producătorul/importatorul/dealerul care a înscris elementele în Baza de date, trebuie să informeze din timp Serviciul Baze de date din cadrul AFIR asupra promoțiilor, perioadelor lor de desfășurare și a prețurilor ce vor fi utilizate în aceste perioade (minim 15 zile calendaristice înainte de data începerii perioadei de promoție). În perioada promoției nu se admit achiziții directe utilizând baza de date AFIR la alte prețuri decât cele de promoție, acesta fiind un preț fix la care nu se acceptă alte discounturi (pentru promoții la care discountul este mai mare de 5%).

În perioada promoțiilor, online la rubrica „observații preț” vor fi menționate clar condițiile care definesc oferta în cauză. În acest sens, producătorul/importatorul/dealerul va transmite la Serviciul Baze de date toate informațiile referitoare la promoție si textul care se va înscrie online (menționând exact elementele în dreptul cărora va apărea informația).
Informația se va prelua online în urma analizării acesteia de către experții Serviciului Baze de date.
Conducerea AFIR își rezervă dreptul de a întrerupe pentru o perioadă determinată de timp actualizarea Bazei de date cu elemente noi. Perioada de întrerupere va fi anunțată pe site-ul AFIR.
Conducerea AFIR sau Serviciul baze de date poate decide cu privire la utilizarea oricăror alte variante de lucru sau aplicarea altor verificări pe care le consideră relevante.

4. Întreținere operațională: Monitorizarea funcționării, actualizarea si completarea cu noi elemente

Actualizarea Bazei de date cu prețuri de referință presupune două aspecte:
• Actualizarea informațiilor și a prețurilor;
• Introducerea de noi elemente.

Actualizarea prețurilor se va realiza o dată pe an pentru fiecare marcă cu aprobarea conducerii AFIR și cu avizul DGDR – AM PNDR. Actualizarea anuală a unei mărci se va realiza la solicitarea oficială a producătorului/importatorului/dealerului care a înscris marca respectivă în Baza de Date în urma analizării acesteia de către experţii din cadrul Serviciului Baze de Date. Această actualizare anuală a prețurilor se face la un procent comparabil cu indicele de inflație, dar nu mai mare de 5%.

Exceptie!Actualizarea anuală a prețurilor cu un procent mai mare de 5% se poate accepta numai în următoarele cazuri:
- dacă noile prețuri sunt comunicate oficial de producător;
- dacă este cazul de corectare a unor erori umane produse la transmiterea informațiilor către AFIR.

Pentru ambele excepții, modificarea se va efectua la cererea oficială din partea producătorului/importatorului/dealerului care a solicitat înscrierea elementului, în urma analizării explicațiilor și dacă este cazul a argumentației tehnice, de către experţii din cadrul Serviciului Baze de Date.
În acest sens, în data de 20 a lunii respective, la nivelul Serviciului Baze de Date se va întocmi un Centralizator al elementelor propuse pentru indexare și o Notă prin care se propune aprobarea actualizării prețurilor. Modificările vor apărea online după aprobarea conducerii AFIR și obținerea avizului DGDR – AM PNDR.

Completarea cu noi elemente se va realiza lunar, dacă este cazul, cu aprobarea AFIR.
Introducerea de noi elemente în Baza de date cu prețuri de referință pentru mașini, utilaje şi echipamente specializate se va realiza ca urmare a solicitărilor primite din partea producătorilor/importatorilor/distribuitorilor.

În vederea introducerii de noi elemente, se vor respecta următorii pași procedurali:
• După primirea solicitării din partea producătorului/importatorului/distribuitorului, experții din cadrul Serviciului Baze de Date de la nivelul AFIR vor verifica dacă elementul respectiv (marcă+model) nu se regăsește deja în Baza de date sau nu face parte din grupul elementelor sterse din baza de date.

• Dacă elementul nu se regăsește deja în Baza de date, pentru completarea acesteia, experții din cadrul Serviciului Baze de Date vor proceda, după verificarea rezonabilității prețului, la înregistrarea acestuia în sistem, urmând ca în data de 20 a lunii respective să fie emis un Centralizator al elementelor noi care va conține toate informațiile referitoare la produsele respective și va fi întocmită o Notă în care se propune aprobarea completării bazei de date. Baza de date se va completa cu noile elemente, care vor apărea online după aprobarea conducerii AFIR.

• Dacă se evidențiază un element prezent în baza de date online, se va proceda după cum urmează:
- dacă prețul din noua ofertă este mai mic cu o diferența de până la 5%, egal sau mai mare decât cel existent, se va păstra preţul din baza de date în forma inițială;
- dacă prețul din noua ofertă este mai mic decât cel existent cu mai mult de 5%, vor fi analizate comparativ specificațiile tehnico-funcționale ale produsului pentru a identifica diferențele prevăzute în oferte. Dacă standardul elementului din noua ofertă diferă de cel înscris în baza de date, elementul se va modifica la prima actualizare a Bazei de date. În acest caz, modificarea respectivului element se va realiza lunar, în Centralizatorul cu elementele modificate.
- dacă prețul din noua ofertă este mai mic decât cel existent cu mai mult de 5% și în dotările standard apar minim dotările înscrise în baza de date (aceleași), în primă fază se identifică producătorul/importatorul/dealerul care a făcut solicitarea inițială de înscriere a elementului respectiv. Toate elementele din marca respectivă înscrise în baza de date la solicitarea producătorului/importatorului/dealerului respectiv se retrag din Baza de date pentru verificări privind rezonabilitatea prețului. Mărcile excluse temporar din baza de date online vor fi înscrise în formularul „Lista mărcilor excluse temporar din baza de date cu prețuri de referință”. La înscrierea unei mărci în această Listă, societăților care au făcut solicitările de înscriere pentru elementele în cauză li se vor transmite informări oficiale privind acest fapt în termen de maxim 30 de zile.
- Având în vedere confidențialitatea identității celor care fac solicitări de înscriere în Baza de date AFIR, formularul din Anexa 8 –„Lista mărcilor excluse temporar din baza de date cu prețuri de referință” nu se va publica pe site-ul AFIR, fiind doar un document de lucru intern în cadul Serviciului Baze de date.
- Elementele transmise ulterior, de producător sau de alt dealer/importator, se vor introduce doar la finalizarea procedurii de verificare.

• Daca face parte din grupul elementelor șterse, se verifică dacă solicitarea de ștergere a fost făcută de către producător sau de către un importator/dealer. - În cazul în care solicitarea de ștergere a fost făcută de producător (reprezentanță), elementul în cauză nu va mai fi acceptat spre reînscriere în Baza de date AFIR.
- Dacă solicitarea de ștergere a fost făcută de un importator/dealer, se verifică dacă actuala cerere vine de la același importator/dealer, situație în care nu se va reînscrie sau dacă cererea de înscriere vine din partea altui importator/dealer, acesta va fi reînscris ca element nou.

• În cazul în care aceeași mașină/utilaj/echipament specializat (marcă, model), care nu există în baza de date online, se regăsește în ofertele transmise de către mai mulți producători/importatori/distribuitori, cu prețuri diferite, se va proceda astfel:
- vor fi analizate comparativ specificațiile tehnico-funcționale ale produsului pentru a identifica diferențele prevăzute în oferte;
- se va introduce elementul cu prețul cel mai scăzut (conform caracteristicilor tehnice transmise de producător/importator/distribuitor).

• În cazul în care, în activitatea de verificare, experții Serviciului Bazei de date descoperă că un element existent în Baza de date cu prețuri de referință a fost vândut la un preț mai mic decât cel existent cu mai mult de 5%, se va proceda după cum urmează:
- Producătorul/importatorul/dealerul care a înscris elementul (elementele) în cauză, va fi informat despre faptul că există unul sau mai multe contracte de vânzare-cumpărare în care prețul de vânzare este mai mic cu mai mult de 5% decât cel înscris în baza de date AFIR. Dacă în termen de 30 de zile acesta nu transmite explicații pertinente care să poată fi luate în considerare de experții Serviciului Baze de date și de către conducerea AFIR, toate elementele acelei mărci transmise de producătorul/importatorul/dealerul care a înscris elementul/elementele în cauză în baza de date vor fi retrase din baza de date online de pe site-ul AFIR-ului și vor intra în verificări. În acest caz, în cel mult 30 de zile, solicitanții vor fi informați asupra demarării procedurii de verificare și asupra termenului estimat pentru finalizarea verificărilor.

În cazul în care, în urma verificărilor, se constată că la mai mult de 10% (dar nu mai puțin de 3 elemente) din elementele verificate, prețul găsit este cu cel puțin 5% mai mic decât cel înscris în Baza de date, toate elementele retrase din baza de date online rămân în afara Bazei de date, iar producătorul/importatorul/dealerul care a solicitat înscrierea elementelor în cauză nu mai poate solicita înscrierea de elemente din marca respectivă timp de doi ani de zile de la data retragerii acestora.

Suplimentar, în cazul excluderii unei mărci din baza de date AFIR pentru doi ani de zile, verificările se vor extinde și pentru celelalte mărci transmise de producătorul/importatorul/dealerul în cauză.

După această perioadă de doi ani de zile, producătorul/importatorul/dealerul are posibilitatea de a solicita din nou introducerea elementelor care au fost retrase precum și a altor elemente noi din marca respectivă.

În cazul în care, în urma verificărilor, se constată că la mai puțin de 10% din elementele verificate sau mai puțin de 3 elemente, prețul găsit este cu cel puțin 5% mai mic decât cel înscris în Baza de date, toate elementele retrase din baza de date online se vor reintroduce. Pentru elementele la care prețul găsit este cu cel puțin 5% mai mic decât cel înscris în Baza de date, pretul din baza de date va scădea la nivelul celui mai mic preț găsit.
Notă! În cazul în care marca figurează cu mai puțin de 10 elemente înscrise, dacă se constată că la cel puțin un element prețul găsit este cu cel puțin 5% mai mic decât cel înscris în Baza de date, toate elementele retrase din baza de date online rămân în afara Bazei de date, iar producătorul/importatorul/dealerul care a solicitat înscrierea elementelor în cauză nu mai poate solicita înscrierea de elemente din marca respectivă timp de doi ani de zile de la data retragerii acestora.

Mărcile excluse temporar din baza de date online vor fi înscrise în formularul din „Lista mărcilor excluse temporar din baza de date cu prețuri de referință” care se va completa de fiecare dată când este necesar.

Având în vedere confidențialitatea identității celor care fac solicitări de înscriere în Baza de date AFIR, formularul –„Lista mărcilor excluse temporar din baza de date cu prețuri de referință” nu se va publica pe site-ul AFIR, fiind doar un document de lucru intern în cadul Serviciului Baze de date. La înscrierea unei mărci în această Listă, societății care a făcut solicitarea de înscriere pentru elementele în cauză i se va transmite o informare oficială privind acest fapt în termen de maxim 30 de zile.

Excepție! Preț mai mic cu mai mult de 5% decât cel înscris în Baza de date cu prețuri de referință se poate accepta în următoarele cazuri:
- dacă elementul care a fost vândut cu preț mai mic cu mai mult de 5% decât cel înscris în Baza de date cu prețuri de referință are data de fabricație cu cel puțin trei ani de zile înaintea datei vânzării (adică un element care a stat pe stoc cel puțin trei ani de zile);
- dacă valoarea din contractul de vânzare-cumpărare pe care este înscris respectivul (respectivele) element (elemente) este mai mare de 1.000.000 de euro.
• Modificarea standardului pentru elementele care sunt afișate în Baza de date cu prețuri de referință online pe site-ul AFIR nu se poate face decât o singură dată pe an, dar nu la mai puțin de 12 luni de la data publicării online a elementului.

• Modificarea standardului tehnic se poate realiza la cererea oficială a producătorului/importatorului/dealerului care a solicitat înscrierea acestuia. Modificarea se va efectua luând în considerație argumentația tehnică, susținută documentar, prezentată de solicitant în urma analizării de către experţii din cadrul Serviciului Baze de Date.

• Modificarea standardului tehnic al unui element înscris în Baza de Date prin completarea gradului de echipare se poate realiza, fie la cererea producătorului/importatorului/dealerului care a solicitat oficial înscrierea acestuia, fie dacă în urma analizării contractelor de achiziție derulate prin PNDR 2014-2020, se constată diferențe de dotare în cel puțin 50% din contracte, dar nu mai puțin de 5.

Excepție! Modificarea standardului la mai puțin de 12 luni se poate accepta numai în următoarele cazuri:
- dacă aceste modificări sunt comunicate oficial de producător;
- dacă este cazul de corectare a unor erori umane produse la transmiterea informațiilor către AFIR.
Pentru ambele excepții, modificarea se va efectua la cererea oficială din partea producătorului/importatorului/dealerului care a solicitat înscrierea elementului luând în considerație argumentația tehnică, susținută documentar, prezentată de solicitant în urma analizării de către experţii din cadrul Serviciului Baze de Date.

Erorile de conținut ale standardului de echipare pot fi corectate numai la solicitarea oficială a producătorului/importatorului/dealerului care a înscris elementul în baza de date, în urma analizării explicațiilor și a dovezilor prezentate de solicitant.

Pentru elementele a căror modificare este acceptată de către experții din cadrul Serviciului Baze de Date, se va întocmi în data de 20 a lunii respective un Centralizator al elementelor modificate care va conține toate informațiile referitoare la produsul respectiv și o Notă prin care se propune actualizarea Bazei de date. Modificările vor apărea online după aprobarea conducerii AFIR.

Ştergerea unui element din Baza de Date se poate realiza la cererea oficială motivată a producătorului/importatorului/dealerului care l-a înscris în Baza de Date, în urma analizării acesteia de către experţii din cadrul Serviciului Baze de Date. Elementul pentru care s-a solicitat oficial ștergerea nu va mai fi afișat pe site-ul AFIR, dar va rămâne în arhiva Bazei de date putând fi utilizat ca instrument de lucru și verificare de către experții AFIR.

Importatorul/dealerul care a înscris un element în Baza de Date şi ulterior a solicitat înlăturarea acestuia nu va mai avea dreptul de a-l reînscrie ulterior.
În cazul în care solicitarea de ștergere a fost făcută de producător (reprezentanță), elementul în cauză nu va mai fi acceptat spre reînscriere în Baza de date AFIR.
• În cazul în care se încearca reînscrierea unui element șters, de către producătorul/importatorul/dealerul care a solicitat ștergerea, acestuia nu-i vor mai fi acceptate inscrierea altor elemente noi din marca respectivă timp de un an de zile de la data constatării neconformității, iar indexarea celor existente se va realiza la cel puțin 12 de luni de la indexarea anterioară.

Societățile care vor avea tentative de încălcare a prevederilor prezentului ghid vor fi înscrise în formularul „Lista cu societățile supuse restricțiilor în legătură cu baza de date cu prețuri de referință” care se va completa de fiecare dată când este necesar.

Având în vedere confidențialitatea identității celor care fac solicitări de înscriere în Baza de date AFIR, formularul „Lista cu societățile supuse restricțiilor în legătură cu baza de date cu prețuri de referință” nu se va publica pe site-ul AFIR, fiind doar un document de lucru intern în cadul Serviciului Baze de date. La înscrierea unei societăți în acestă Listă, societății în cauză i se va transmite o informare oficială privind acest fapt în termen de maxim 30 de zile.

Erorile de ortografie pot fi corectate fie la solicitarea oficială a producătorului/importatorului/dealerului care a înscris elementul în baza de date, fie ca urmare a observării acestora de către expertii din Serviciul Baze de date AFIR.
Erorile de scriere a prețului pot fi corectate numai la solicitarea oficială a producătorului/importatorului/dealerului care a înscris elementul în baza de date, în acest sens, fiind necesar să aducă dovezi care să susțină corecția solicitată. Experții Serviciului Baze de date au dreptul de a solicita orice alte dovezi consideră necesare înainte de a decide corectarea prețului în baza de date online.
Erorile de conținut ale standardului de echipare pot fi corectate numai la solicitarea oficială a producătorului/importatorului/dealerului care a înscris elementul în baza de date, în urma analizării explicațiilor și a dovezilor prezentate de solicitant.

Solicitarea venită din partea producătorilor/importatorilor/dealerilor de completare, modificare, indexare, corectare se va face prin transmiterea elementelor în cauză într-un document în format editabil în al cărui titlu se vor regăsi precizările: marca, data transmiterii și motivul solicitării (elemente noi, elemente modificate, elemente corectate, elemente indexate etc.)

În cazul în care un producător/dealer/importator se regăsește în situații litigioase cu AFIR referitor la Baza de date cu prețuri de referință, toate elementele transmise de producătorul/importatorul/dealerul în cauză care se regăsesc în baza de date online se vor retrage din baza de date online până la rezolvarea litigiului. De asemenea, până la rezolvarea deplină a situației litigioase, producătorului/importatorului/dealerului în cauză nu-i vor mai fi acceptate alte cereri de înscriere de elemente în Baza de date AFIR.
După rezolvarea litigiului, producătorul/importatorul/dealerul poate solicita reintroducerea elementelor retrase precum și introducerea altor elemente.(Antet Solicitant)

SOLICITARE DE ÎNSCRIERE ÎN BAZA DE DATE CU PREȚURI DE REFERINȚĂ PENTRU MAȘINI, UTILAJE ȘI ECHIPAMENTE SPECIALIZATE – AFIROFERTANT (Denumire)__________________________________________
CUI/CIF_______________________________________________________
ÎN CALITATE DE (producător, importator, dealer)______________________
AL
MĂRCII/MĂRCILOR_________________________________________________________________________________________________________________
DATE DE CONTACT:
Reprezentant legal (numele și prenumele)_________________________
Adresa firmei________________________________________________
_______________________________________________________________
Tel/Fax____________________________________________________
Adresa e-mail_____________________Web_______________________
              Vă transmitem gama de produse oferite de firma noastră spre comercializare, însoțite de datele solicitate.

              Prin prezenta,solicităm înscrierea în baza de date cu prețuri de referință pentru mașini, utilaje și echipamente specializate ce va fi utilizată în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală și confirmăm autenticitatea nivelurilor de preț transmise în Tabelul elementelor atașat la la prezenta solicitare.

REPREZENTANT LEGAL
Semnătura

Data


DECLARAȚIE


                       Subsemnatul, administrator/director/reprezentant, al societăţii ........................, posesor al CI/BI, seria...., nr...................., CNP......................................................, cunoscand dispozitiile articolului 326 Cod penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe proprie raspundere că toate produsele pentru care am solicitat înscrierea oficială în Baza de date cu preţuri de referinţă a AFIR sunt funcționale și respectă legislaţia naţională armonizată cu cea europeană de aplicare a acesteia.REPREZENTANT LEGAL
Semnătura

Data
Antet solicitant

TABEL BAZA DE DATE PREȚURI DE REFERINȚĂ      Cod CPV            ECHIPAMENT            MARCA            MODEL            DOTARI STANDARD            OBSERVAȚII            PREȚ*      
             
             
             
             

   *exprimat în EURO fără TVA”

Antent

DECLARAȚIA PRODUCĂTORULUI PRIN CARE RECUNOAȘTE DREPTUL IMPORTATORULUI/DEALERULUI AUTORIZAT DE A-ȘI STABILI PRETURILE DE VÂNZARE PENTRU ROMÂNIA


                        Prin prezenta confirmăm faptul că firma....................., reprezentanță/importator/dealer este autorizată de firma ............................................, producător al mărcii/mărcilor ....................... să-și stabilească prețurile produselor fabricate de noi, pe care le comercializează pe teritoriul României.Semnătură
reprezentant legal producător

Data

Header

                        We hereby confirm that the company………………………, representative/ importer/ dealer is authorized by the company…………………………….. manufacturer of the brand(s) ………………… to establish their own prices of the products manufactured by us, which are marketed in Romania.Signature
legal representative

Data